Verlof vragen

Uw kind is leerplichtig zodra het 5 jaar wordt. Als leerplichtige kinderen zonder gegronde reden en zonder toestemming van de schoolleiding afwezig zijn, moeten we dit melden aan de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim kan flinke boetes tot gevolg hebben.

Als kinderen zonder mededeling niet op school verschijnen, zullen wij in de loop van de ochtend contact met u opnemen.

Vakantieverlof buiten schoolvakanties is aan strikte regels gebonden:

  • De vakantie mag maximaal twee weken duren.
  • Het gaat om de enige vakantie van een gezin in een jaar.
  • Het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van een schooljaar.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Diverse bijzondere omstandigheden kunnen reden zijn voor het toekennen van een verlofdag. Hierbij kan gedacht worden aan een verhuizing van het gezin, het bijwonen van een huwelijk, ernstige ziekte of overlijden, of een huwelijksjubileum van ouders of grootouders. Dit verlof wordt toegekend door juf Marleen, de directeur. Zij kan u ook meer informatie geven. E-mail: marleen.baas@d4w.nl.

Verlof om gezondheidsredenen

Een bezoek aan de huisarts, specialist of tandarts kunt u doorgeven aan de leerkracht. Dit verlof duurt in de regel hoogstens een deel van de ochtend of een middag.
Wanneer een kind door ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen, zijn ouders/verzorgers wettelijk verplicht de school tijdig op de hoogte te stellen.
Een informatiefolder over verlof en een aanvraagformulier kunt u verkrijgen bij de schoolleiding.
Verzoeken voor vakantieverlof en gewichtige omstandigheden moeten, indien mogelijk, 8 weken van tevoren worden ingediend. Overleg met de leerplichtambtenaar is soms noodzakelijk.