We belonen gewenst gedrag

Op ons kindcentrum werken we allemaal aan onze kernwaarden door middel van Positive Behaviour Support (PBS). De drie kernwaarden zijn: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

Op basis van deze kernwaarden hebben we schoolbrede afspraken gemaakt over gedragsverwachtingen van de kinderen. In het gebouw en op het plein belonen wij goed gedrag. Hierdoor zijn we voorspelbaar hoe wij als team reageren en welke consequenties de kinderen kunnen verwachten.

Wat is PBS?

In 2013 zijn we gestart met de invoering van Schoolwide P(ositive) B(ehavior) S(upport). PBS is een preventieve aanpak van gedrag. Het heeft als doel om schoolbreed en vanuit gedeelde waarden een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle kinderen in staat stelt om zo goed mogelijk te profiteren van het geboden onderwijs. PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag.

Dit gebeurt doordat we de waarden van ons kindcentrum  hebben vertaald naar concrete gedragsverwachtingen voor alle ruimtes van de school, dit gedrag actief aan te leren en systematisch te waarderen en belonen. Deze gedragsverwachtingen hangen door het kindcentrum heen met daarop een foto en de gedragsverwachting. 

Daarnaast verzamelen we als kindcentrum data over het gedrag van de kinderen. Deze data stellen ons in staat om gedragsvraagstukken (schoolbreed, op klassenniveau en op individueel niveau) in een vroeg stadium te signaleren, te analyseren en aan te pakken.

PBS richt zich op alle kinderen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van de kinderen zich positief ontwikkelt. Bij deze groep wordt de nadruk alleen gelegd op het systematisch aanleren (lessen in goed gedrag), waarderen en belonen van gewenst gedrag.
De kinderen (gemiddeld 15%) met zorgwekkend gedrag hebben daarnaast meer intensieve begeleiding nodig om goed te kunnen meekomen op school en in de klas.

Bij de kleine groep kinderen met forse problematiek (gemiddeld 5%) kan ook nog professionele hulp nodig zijn. Afhankelijk van wat een kind met dit gedrag nodig heeft, worden op maat interventies ingezet die het stimuleren om zich op school sociaal te gedragen en zich gunstig te ontwikkelen.

Pestprotocol

Door middel van PBS en de schoolbrede regels en afspraken willen we ervoor zorgen dat de kinderen goed met elkaar kunnen spelen en samenwerken.

We geven ook lessen in goed gedrag met betrekking tot pesten. Kinderen wordt geleerd ‘stop’ te zeggen (‘stop-houd op’). Als dat in een groep niet zo goed verloopt, is het goed om te weten dat het kindcentrum een ‘pestprotocol’ hanteert. In dit protocol leest u wat we onder pesten verstaan en welke stappen we ondernemen in geval van pestgedrag.

Het pestprotocol wordt momenteel bijgesteld en binnenkort gepubliceerd op onze website.