Onderwijskwaliteit

Belangrijke factoren voor de kwaliteit van een kindcentrum zijn:

  • de doorgaande lijn in het onderwijskundig programma
  • de mate waarin rekening gehouden wordt met de verschillen tussen kinderen
  • de leermiddelen
  • de wijze waarop het onderwijs wordt geëvalueerd

De belangrijkste factor is echter het team van leerkrachten en begeleiders dat het onderwijs moet realiseren.
We streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering door voldoende tijd en geld te investeren in elke factor. Ook staan we open voor feedback en suggesties om het onderwijs verder te verbeteren.

Kwaliteitszorg

Om de kwaliteit van het kindcentrum op peil te houden, hanteren we een systeem voor interne kwaliteitszorg dat bekend is in het onderwijs: Werken met kwaliteitskaarten (W.M.K.).
In een cyclus van 4 jaar evalueren we daarbij systematisch 16 verschillende aandachtsgebieden. Bijvoorbeeld het pedagogisch klimaat, identiteit, kwaliteit van instructie, en communicatie.

Kwaliteitscontrole

Jaarlijks evalueren we daarnaast de onderwijsresultaten. De uitkomsten van deze interne kwaliteitsmetingen rapporteren we aan het bestuur en bespreken we met het team, de schoolraad en de medezeggenschapsraad.
Daarnaast is er externe kwaliteitscontrole. In de eerste plaats komt die van de ouders, die altijd in de gelegenheid zijn om hun vragen en opvattingen over de kwaliteit van de school kenbaar te maken. Jaarlijks vindt er binnen ons bestuur ook een zogeheten managementrapportage plaats. Daarin legt de directie verantwoording af over de ontwikkeling en organisatie van het onderwijs binnen het kindcentrum. Verder beoordeelt de Onderwijsinspectie de kwaliteit van ons onderwijs regelmatig. 

Oordeel van de Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie is tevreden over het onderwijs op ons kindcentrum. Kindcentrum Goejanverwelle valt onder het basistoezicht. U kunt dit oordeel vinden op: www.onderwijsinspectie.nl

Toetsen

Vanaf groep 3 worden er methode-onafhankelijke toetsen afgenomen voor technisch lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen.
Eind groep 7 gebruiken we de Cito-entreetoets om een objectief beeld te krijgen van de ontwikkeling van de kinderen op dat moment. In groep 8 maken de kinderen de centrale eindtoets Route 8.
We noteren de resultaten van deze toetsen in ons digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys. Met behulp van dit systeem volgen we de ontwikkelingen en vorderingen van de kinderen op de voet en kunnen we zo nodig het programma voor een kind aanpassen.

Cito-score

De gemiddelde score voor de Cito-eindtoets was in 2015 536,6 (Bron: RTLnieuws).

Doorstroom

Ongeveer 55 procent van onze kinderen ging de afgelopen jaren naar een van de afdelingen van het vmbo. De overige 45% stroomde door naar een veelal gecombineerde brugklas voor havo, atheneum of gymnasium.

Meer informatie

Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl