Onderwijsconcept

We hanteren een leerstofjaarklassensysteem. Dat houdt in dat kinderen bij voorkeur geplaatst worden in een groep met leeftijdsgenoten.

Pedagogische visie

In de groepen houden we zo veel mogelijk rekening met verschillen in aanleg, tempo en belangstelling van kinderen. We geven kinderen de gelegenheid zich te ontwikkelen in zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

Dit betekent dat we:

  • kinderen in hun spel en werk zo veel mogelijk succeservaringen geven,
  • kinderen graag willen leren om goed samen te werken met anderen,
  • kinderen leren om zich aan regels en afspraken te houden (waarde- en normbesef),
  • met name inzetten op een fijne schooltijd voor ieder kind.

Kind centraal

Waar het mogelijk en noodzakelijk is passen we het onderwijs aan op het individuele kind.Kinderen die moeite hebben om tot leren te komen krijgen extra hulp en ondersteuning. Kinderen die meer aan kunnen dagen wij uit met plustaken en verdiepingswerk. Deze groep noemen we de plusklas.  

Op een schooldag wisselen we met klassikale en minder klassikale momenten. We werken ‘handelingsgericht’, dat wil zeggen: binnen één groep werken we met kleinere groepen op drie verschillende niveaus.

Plusklas

Op ons kindcentrum vinden wij zorg voor (hoog)begaafde kinderen belangrijk. We werken met plusklassen voor (hoog)begaafde kinderen. Gedurende een dagdeel per week krijgen zij op hun eigen niveau les in verschillende vakgebieden.

Selectie

De plusklas-kinderen selecteren we op basis van de observatie van de leerkrachten en op grond van scores bij meerdere toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Hiervoor gebruiken we een speciaal (hoog-) begaafdenprotocol, het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden. Uiteraard wordt u als ouder(s) hierbij betrokken.

De plusklas is er voor kinderen vanaf groep 5.