Onderwijsconcept

We hanteren een leerstofjaarklassensysteem. Dat houdt in dat kinderen bij voorkeur geplaatst worden in een groep met leeftijdsgenoten.

Pedagogische visie

In de groepen proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met verschillen in aanleg, tempo en belangstelling van kinderen. We willen hen gelegenheid geven zich te ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

Dit betekent dat we:

  • proberen de kinderen een fijne schooltijd te geven,
  • de kinderen in hun spel en werk zo veel mogelijk succeservaringen willen geven en zo weinig mogelijk gevoelens van falen om hen zo de kans te geven een positief zelfbeeld te ontwikkelen,
  • hen willen leren om met anderen samen te werken,
  • de kinderen regels en afspraken willen leren maar hen vooral ook willen leren zich daaraan te houden (waarde- en normbesef).

We hebben positieve verwachtingen van de kinderen.

Onderwijs aanpassen

We passen het onderwijs waar mogelijk en noodzakelijk aan de mogelijkheden van individuele kinderen aan.
Kinderen die moeite hebben met wat ze moeten leren, krijgen extra hulp en ondersteuning. Daarnaast krijgen kinderen die meer aan kunnen extra werk dat hen meer uitdaagt. Klassikale en minder klassikale momenten wisselen elkaar dan ook af.
We werken ‘handelingsgericht’, dat wil onder andere zeggen: binnen één groep met kleinere groepen op drie niveaus.
Voor kinderen die niet genoeg uitdaging vinden in plustaken en verdiepingswerk bij onze lesmethodes, en die meer aankunnen, hebben we een zogenoemde plusklas.

Plusklas

Op ons kindcentrum vinden wij zorg voor (hoog)begaafde kinderen belangrijk. We werken met plusklassen voor (hoog)begaafde kinderen. Gedurende een dagdeel per week krijgen zij op hun eigen niveau les in verschillende vakgebieden.

Selectie

De plusklas-kinderen selecteren we op basis van de observatie van de leerkrachten en op grond van scores bij meerdere toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Hiervoor gebruiken we een speciaal (hoog-) begaafdenprotocol, het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden. Uiteraard wordt u als ouder(s) hierbij betrokken.

De plusklas is er voor kinderen vanaf groep 5.