Klachtenregeling

Voor ‘gewone’ klachten over het functioneren of het welbevinden van kinderen op het kindcentrum kunnen ouders altijd terecht bij de groepsleerkracht van hun kind. Als de problemen niet zo eenvoudig oplosbaar zijn, kan de hulp van de intern begeleiders (IB’ers), de schoolleiding of het bestuur van De Vier Windstreken ingeroepen worden.
Voor officiële klachten die niet opgelost kunnen worden met leerkrachten, IB’ers, schoolleiding of bestuur kunt u zich wenden tot Stichting GCBO in Den Haag. Op de website http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/ kunt u terecht voor informatie over de (klachten)procedure, de samenstelling van de commissies, de wet– en regelgeving en de jurisprudentie.

Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, e-mail: info@gcbo.nl

Er kan ook sprake zijn van ernstige klachten, die u liever wilt bespreken met een vertrouwenspersoon, intern of extern. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan klachten op het gebied van discriminatie, pesten, agressie en seksuele intimidatie.

Intern contactpersoon

De twee IB’ers zijn door ons kindcentrum aangewezen als intern contactpersoon. Zij willen luisteren naar kinderen, collega’s en ouders die klachten hebben en samen met hen bepalen wat er met de klacht gedaan moet worden. Het is niet hun taak om ernstige problemen zelf op te lossen. Zij zijn degenen die de weg kunnen wijzen naar instanties die behulpzaam kunnen zijn.

Extern vertrouwenspersoon

Met de GGD Hollands Midden, Thorbeckelaan 5 in Gouda heeft ons bestuur een contract voor dienstverlening van een extern vertrouwenspersoon. Als u de extern vertrouwenspersoon nodig hebt, kunt u bellen met nummer 088 - 308 33 42 of mailen naar externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.
De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.