Klachten


Voor ‘gewone’ klachten kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht van uw kind. Als de problemen niet zo eenvoudig oplosbaar zijn, kan de hulp van de intern begeleider (IB’er), de schoolleiding of het bestuur van De Vier Windstreken ingeroepen worden.

Officiële klachten

Voor officiële klachten die niet opgelost kunnen worden met leerkrachten, schoolleiding of bestuur kunt u zich wenden tot 
Stichting GCBO in Den Haag. Op de website  kunt u terecht voor informatie over de (klachten)procedure, de samenstelling van de commissies, de wet– en regelgeving en de jurisprudentie.

Stichting GCBO
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
info@gcbo.nl

Vertrouwenspersoon

Er kan ook sprake zijn van ernstige klachten, die u liever wilt bespreken met een vertrouwenspersoon, intern of extern. Daarbij
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan klachten op het gebied van discriminatie, pesten, agressie en seksuele intimidatie.

Juf Beppie is voor ons kindcentrum aangewezen als intern contactpersoon. Zij wil luisteren naar kinderen, collega’s en ouders die klachten hebben en samen met hen bepalen wat er met de klacht gedaan moet worden. Het is niet haar taak om ernstige problemen zelf op te lossen. Zij is degene die de weg kan wijzen naar instanties die behulpzaam kunnen zijn.

Met de GGD Hollands Midden, Thorbeckelaan 5 in Gouda heeft ons bestuur een contract voor dienstverlening van een extern vertrouwenspersoon. Als u de extern vertrouwenspersoon nodig hebt, kunt u bellen met nummer 088 - 308 33 42 of mailen naar externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.

De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.