Onderwijskwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat we kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden. Belangrijke factoren zijn:

  • de doorgaande leerlijn in het onderwijskundig programma,
  • de mate waarin rekening gehouden wordt met de verschillen tussen kinderen,
  • de leermiddelen,
  • de wijze waarop het onderwijs wordt geëvalueerd,
  • de belangrijkste factor is ons team die het onderwijs moeten realiseren.

Waar het mogelijk is willen wij onze kwaliteit verbeteren. Voor elke factor maken we tijd en investeren we waar het nodig is.  We staan altijd open voor feedback en suggesties om ons onderwijs verder te verbeteren.

Interne kwaliteitscontrole

Jaarlijks evalueren we de onderwijsresultaten. De uitkomsten van deze interne kwaliteitsmetingen rapporteren we aan het bestuur en bespreken we met het team en de medezeggenschapsraad.

Externe kwaliteitscontrole

Daarnaast is er externe kwaliteitscontrole. Jaarlijks vindt er binnen ons bestuur ook een zogeheten managementrapportage plaats. Daarin legt de directie verantwoording af over de ontwikkeling en organisatie van het onderwijs binnen het kindcentrum. Verder beoordeelt de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit regelmatig. 

Oordeel van de Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs is tevreden over de kwaliteit van ons onderwijs. Kindcentrum Goejanverwelle valt onder het basistoezicht. U kunt dit oordeel teruglezen op: www.onderwijsinspectie.nl

Toetsen

Vanaf groep 3 worden er methode-onafhankelijke toetsen afgenomen voor technisch lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen. In groep 8 maken de kinderen de centrale eindtoets Route 8. We noteren de resultaten van deze toetsen in ons digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys. Met behulp van dit systeem volgen we de ontwikkelingen en vorderingen van de kinderen op de voet en kunnen we zo nodig het programma voor een kind aanpassen.

Wilt u meer informatie?

Actuele informatie over ons kindcentrum kunt u altijd vinden op www.scholenopdekaart.nl